Kleine plus in huishoudboekje De Wolden volgend jaar, na 2025 minder rooskleurig

Egbert van Dijk.

Egbert van Dijk. Foto: De Wolden

Als alle plussen en minnen uit de Kadernota 2024-2027 zijn opgeteld, blijkt dat De Wolden volgend jaar een klein bedrag overhoudt. Het gaat om € 25.000,-. In de nota staat waar het college van burgemeester en wethouders de komende jaren geld aan wil uitgeven. Door de kleine plus in 2024 wil het college naast normale trendmatige aanpassingen als bijvoorbeeld onroerendzaakbelasting, lastenverhogingen in dat jaar voor de inwoners voorkomen.

Het college houdt nog wel een slag om de arm, want in mei stuurt de Rijksoverheid altijd de zogenaamde ‘meicirculaire’ naar alle gemeenten. Hierin staat of de gemeenten op extra geld van de Rijksoverheid kunnen rekenen. Of juist op minder geld, zodat er bezuinigd moet worden. Ook is voor een aantal projecten nog niet in te schatten hoeveel die gaan kosten. Wethouder Egbert van Dijk van financiën: „De gemeenteraad heeft voor de begroting in het najaar nog wel een aantal keuzes te maken. In de Kadernota wordt namelijk ook vooruitgekeken naar de jaren 2025 en verder. Daaruit blijkt dat het er na 2025 minder rooskleurig uit zal zien, omdat we dan een lagere bijdrage van de Rijksoverheid krijgen. Naar verwachting wordt het dan behoorlijk puzzelen om de financiën op orde te houden.”

Beperkt gebruik noodfonds

Maar eerst terug naar het nu. Elke inwoner, instantie en ondernemer voelt dat er veel op de maatschappij afkomt. Afgelopen december – midden in de energiecrisis – riep de gemeenteraad nog een noodfonds voor inwoners in het leven. Hier is beperkt gebruik van gemaakt. Volgend jaar blijft de focus op energie. Zo gaat de gemeente samen met (sport)verenigingen en dorpshuizen inzetten op verduurzaming van de gebouwen. Deze maand wordt hiervoor een voorstel aan de gemeenteraad gepresenteerd. Daarnaast ontvangen clubs meer geld (2,4%) voor het onderhoud van sportaccommodaties.

Verduurzaming landbouw

Ook voor de landbouw blijft volgens de gemeente verduurzaming een aandachtspunt. De subsidieregeling toekomstgerichte landbouw ging dit jaar van start. Tussen september en november is de tweede openstellingsronde. De eerste aanvragen zijn inmiddels binnen. Tot en met 2025 is deze subsidie voor boeren beschikbaar. Daarnaast is een adviseur agri en food gestart. Binnenkort wordt zij breder geïntroduceerd. „Een mooie aanvulling op het team Economische Zaken vanwaar ondernemerschap in brede zin ondersteund wordt”, aldus de wethouder.

Woonruimte in De Wolden

Een ander speerpunt blijft wonen. Het college maakt zich er sterk voor dat elke inwoner passende woonruimte kan vinden in De Wolden. Daarom worden waar mogelijk ontwikkelingen in woningbouw gestimuleerd. Ook in de kleine dorpen. Bovendien komt er een starterspakket, waarmee de gemeente wonen voor starters betaalbaar wil houden. Ook start de gemeente een voorlichtingscampagne voor duurzaam en levensloopbestendig wonen.

In zijn algemeenheid legt De Wolden meer nadruk op gezond en actief leven. Zo wordt gekeken naar het alcohol- en drugsbeleid voor jongeren. In de zorg richt het zogenaamd gezond en actief leven akkoord (GALA) zich op voorkomen van schade aan de gezondheid. Samen met enkele andere gemeenten in Drenthe gaat De Wolden een proef doen waarbij vooral gekeken wordt wat iemand nodig heeft om zelfstandig te blijven wonen en te kunnen deelnemen in de samenleving. Hiervoor is een bedrag per deelnemer beschikbaar. „Alles is erop gericht om het voor de inwoner die zorg nodig heeft, zo prettig mogelijk te maken”, zegt Egbert van Dijk.

Het college wil dat samen met instellingen het vroeg- en voorschoolse educatie beleid vernieuwen. „Met het zogenoemde VVE-beleid willen we dat onze jongste inwoners een gelijke kans krijgen om op te groeien vanuit een sterke en veilige basis. Vooral die eerste jaren zijn bepalend voor de mogelijkheden in de toekomst”, stelt de wethouder.

De toekomst van het platteland is ook het thema van Wiede Wold, het culturele programma van De Wolden. „Ook hier worden jongeren nadrukkelijk betrokken in het streekprogramma en is iedere inwoner welkom om mee te doen”, gaat de wethouder verder. Het gesprek tussen inwoners, ondernemers en de gemeente is de rode draad door de Kadernota, stelt hij. Het is de basis van alle beleid en alle programma’s van De Wolden.