10 jaar De Smederijen: ‘Omdat samenwerken zo belangrijk is’

Hoogeveen - De Smederijen van Hoogeveen, daar waar bewoners samen plannen smeden ter verbetering van de leefbaarheid in hun eigen buurt, bestaat 10 jaar. Ter gelegenheid hiervan is een flink aantal van deze initiatieven gebundeld in een jubileumboek. Tijdens de onlangs gehouden nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis van Hoogeveen werden de eerste exemplaren door burgemeester Karel Loohuis uitgereikt aan nauw betrokkenen en vertegenwoordigers van de stuurgroep van De Smederijen.

Het boek van zo’n 180 pagina’s geeft een mooi overzicht van de ontwikkeling die inwoners van de gemeente Hoogeveen hebben doorgemaakt. Tegenwoordig zijn er 25 Smederijen met honderden vrijwilligers, die samen in 10 jaar ruim 1200 plannen en projecten in buurten, wijken en dorpen hebben uitgevoerd. In nauwe samenwerking met een team van professionals kregen bewoners de ruimte om hun plannen en ideeën ter verbetering van hun leefomgeving te realiseren.

Op 7 mei 2007 werd de samenwerkingsovereenkomst getekend door vertegenwoordigers van de zes samenwerkende organisaties: de gemeente, SWW, de politie en de drie woningstichtingen Domesta, Woonconcept en Actium. In de overeenkomst is afgesproken dat ze zich zullen inzetten voor de leefbaarheid in buurten, wijken en dorpen van de gemeente Hoogeveen. Dit alles onder het motto om samen met bewoners plannen te smeden en te realiseren voor meer leefbaarheid.

Color Day

De projecten zijn uiteenlopend met verschillende thema’s en voor alle doelgroepen. Zo ging in de zomer van 2007, dus aan het begin van De Smederijen, de eerste initiatiefgroep in Pesse van start met de verkiezing van de dorpssmederij. Color Day, de multiculturele dag met muziek, hapjes en activiteiten, in de wijk Krakeel is ook een geweldig voorbeeld van een bewonersinitiatief. Het onderhoud van de buurtspeeltuin, elkaar ontmoeten tijdens koffiemomenten of een buurtfeest, de realisatie van een vissteiger, de aanleg van een moestuin. Het zijn zomaar wat voorbeelden van de vele fraaie initiatieven die de afgelopen 10 jaar tot stand zijn gekomen. Gezien de resultaten en de immer enthousiaste inzet van vele vrijwilligers maken alle betrokkenen zich op voor de volgende 10 jaar.

Woonomgeving

Het team van De Smederijen bestaat uit vier leden, die zich al meer dan 10 jaar inzetten voor de samenleving en het motiveren van bewoners om zich in te zetten voor hun eigen woonomgeving. Henk Zwiep en Annette Bartels maken ook deel uit van het team en geven aan maar wat trots te zijn op de geweldige initiatieven die vanuit de samenleving zijn ontstaan en overigens nog steeds gaande zijn.

Zwiep: ‘Het bijzondere aan het bestaan van De Smederijen is de periode die daaraan vooraf ging. Buurtbeheer was de voorloper van De Smederijen. In samenwerking met de gemeente werd uitgezocht wat er zou gebeuren als aan een wijk budget werd toegekend. Dit resulteerde erin dat bewoners actief gingen deelnemen. Na twee jaar werd besloten dat verder uit te smeren en de dorpen erbij te betrekken.’ Bartels geeft aan dat het vooral om samenwerking gaat, van voorbereiding tot en met de uitvoering. ‘De samenwerking tussen de verschillende organisaties is net zo belangrijk als de smederij zelf.’

Laagdrempelig

Het team ervaart dat de organisaties, bewoners en betrokkenen elkaar door de jaren steeds beter weten te vinden. Dat is bijvoorbeeld goed te merken aan de laagdrempeligheid. Men ontmoet elkaar in de wijkkantoren en hoeft niet naar het gemeentehuis met een vraag.’ Het stemt het team gemoedelijk dat in de afgelopen 10 jaar het informele de overhand heeft gekregen. Naast het realiseren van initiatieven biedt de omgang met en omzien naar elkaar mooie kansen voor een buurt, wijk en dorp. De samenstelling van Smederijen kan wisselen, echter hoeft het team niet of nauwelijks te vrezen voor een tekort aan vrijwilligers. ‘Het mooie is dat bewoners elkaar blijven enthousiasmeren. Vaak blijft een vaste kern aanwezig, maar verder vullen de groepen elkaar afwisselend aan.’

Sneeuwbal-effect

Ook verandering in houding en inzet is opmerkelijk. Daar waar de doorsnee bewoner de laatste 30 jaar bij wijze van spreken wantrouwend tegen zaken aankeek, stelt deze zich door de komst en inzet van de Smederij actief op. Ook het onderling motiveren en enthousiasmeren om deel te nemen is een positieve ontwikkeling binnen De Smederijen. Zwiep: ‘Het is als het ware een sneeuwbal-effect.’ Bartels vult aan: ‘Een mooi voorbeeld zijn de plantenbakken aan lantaarnpalen. Voor dit initiatief werd via de Smederij budget beschikbaar gesteld. Een dorp begon hiermee en andere dorpen haakten aan. Prachtig toch.’ Daar waar nodig en afhankelijk van de wens kan een professional benaderd worden voor tips en (financieel) advies. Bartels benadrukt dat De Smederijen een samenwerkingvorm is en dat naast het leveren van financiële middelen door verschillende partners, de professionele inzet ook van essentieel belang is. ‘Dat is het mooie aan deze vorm van samenwerking. Eenieder doet datgene wat hij besteden kan en een goede aanvulling kan zijn voor een initiatief.’ Zwiep noemt een voorbeeld waarbij jongeren een idee aandragen, maar daarvoor eerst formele wegen moeten bewandelen. ‘Daar kan de inzet van een professional van toegevoegde waarde zijn.’

Begeleiding

Hoe een idee ingediend kan worden en de weg die het gaat zijn volgens Bartels en Zwiep eigenlijk heel eenvoudig. Bewoners die een 'initiatiefgroep' vormen, inventariseren de ideeën van de bewoners. Onder begeleiding van een gebiedsregisseur worden de ideeën met het wijkteam besproken. De gebiedsregisseur werkt nauw samen met het wijkteam in de gebieden. De gemeente Hoogeveen kent vier wijkteams die werkzaam zijn in wijkkantoren, waar bewoners makkelijk binnen kunnen komen lopen. Het wijkteam bestaat uit medewerkers van de samenwerkende organisaties. In samenspraak met wijkbewoners ondersteunen ze bij het opzetten en realiseren van initiatieven. Het wijkteam is gehuisvest in het gebied waarvoor het team werkt. Drie leden van het wijkteam vormen een kernteam, dat het aanspreekpunt is voor de inwoners. Dat team bestaat uit de opbouwwerker, de wijkbeheerder en de wijkagent. In sommige gevallen kunnen andere wijkteamleden betrokken worden, afhankelijk van het onderwerp, bij het oplossen of beantwoorden van een vraag vanuit de samenleving.

Korte- en Langeklap

Jaarlijks is er budget beschikbaar voor de uitvoering van de zogenaamde korte-klapprojecten. Deze projecten zijn vrij eenvoudig en snel te realiseren, bijvoorbeeld de aanschaf van een geluidsinstallatie of het organiseren van een buurtfeest. Lange-klapprojecten zijn complexer en kostbaarder en vragen meer voorbereiding en afstemming. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een buurthuis of een speelpark aangepast moet worden. In dat soort gevallen worden deze plannen gezamenlijk door bewoners en organisaties uitgewerkt voor de langere termijn. Bij deze lange-klapprojecten speelt de stuurgroep van De Smederijen een belangrijke rol. In deze stuurgroep zitten zes vertegenwoordigers van de samenwerkende organisaties en vier bewoners. Samen beoordelen zij de steun van bewoners en professionals. Bartels: ‘Afhankelijk van de wens kan een idee snel en eenvoudig uitgevoerd worden en in sommige gevallen kost het, gezien de omvang, meer tijd.’ Ideeën die binnen een jaar gerealiseerd kunnen worden en voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking voor de korte-klapprojecten. Een goed initiatief dient bij te dragen aan de leefbaarheid in de leefomgeving en moet kunnen rekenen op draagvlak als het gaat om saamhorigheid en ontmoeten. Nadat ingediende ideeën door de initiatiefgroep met het wijkteam zijn besproken en wordt bepaald of het aan de voorwaarden voldoet, wordt bekeken of er budget beschikbaar is om het idee uit te voeren of te realiseren.

Succesvolle initiatieven

Dat er in de afgelopen 10 jaar succesvolle initiatieven zijn ontplooid moge duidelijk zijn. Een aantal van deze resultaten zijn gebundeld in het jubileumboek. Bartels: ‘Het mooie aan het boek is dat de teksten zijn aangeleverd door de bewoners zelf. Ook door middel van interviews hebben wij hen vooral laten vertellen wat zij gezamenlijk hebben gedaan voor hun buurt, wijk of dorp.’ Elke buurt, elke wijk en elk dorp komt in het boek aan de orde. Zwiep: ‘Het boek moest vooral een feestelijk en informeel karakter uitstralen. En dat is in samenwerking met de vormgever en de communicatie-medewerkers wat ons betreft goed gelukt.’ Tijdens nieuwjaarsreceptie van de gemeente Hoogeveen was De Smederijen van Hoogeveen één van de thema’s die aangehaald werden. Burgemeester Loohuis reikte de eerste exemplaren van het jubileumboek uit aan Henk Zwiep en Ivonne de Groote. Zwiep: ‘We zijn enorm blij met de inzet van Ivonne de Groote. Zij heeft op vrijwillige basis de opmaak van het boek voor haar rekening genomen. Echt geweldig. Vele aanwezigen hebben een exemplaar weten te bemachtigen. Binnenkort worden de boeken toegezonden aan betrokkenen en geïnteresseerden die bekend zijn bij De Smederijen.’

Meer info is te vinden op www.hoogeveen.nl/smederijen of volg De Smederijen van Hoogeveen op Facebook.