Rapport over de ijsbaan is vernietigend

Hoogeveen - De risico’s van de bouw van de ijsbaan waren veel groter dan de gemeenteraad tijdens de besluitvorming wist. Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad onvoldoende geïnformeerd over de risico’s en het realiteitsgehalte van de plannen.

Dat staat in het rapport van de rekenkamercommissie dat dinsdagmiddag is gepresenteerd.

Vernietigend beeld

Het rapport geeft een vernietigend beeld van politieke tunnelvisie rond dit project. Zo was vanaf het begin al duidelijk dat de deadline van 31 december 2019 voor de bouw van de ijsbaan/zwembad niet gehaald kon worden.

Een eerder rapport van de Antea Group gaat ervan uit dat er 23 maanden zit tussen start van de aanbesteding van de bouw van de ijsbaan en de opening van dit complex. Deze ‘omlooptijd’ is alleen maar groter geworden sinds het zwembad aan het ijsbaanproject is toegevoegd. Het college verwees in de discussie vaak naar de snelle bouw van de ijshal in Leeuwarden. Volgens de Rekenkamercommissie is dit te gunstig voorgesteld. Tussen de gunning en officiële opening in de Friese hoofdstad zat bijna 1,5 jaar, tussen de start van de bouw en de ingebruikname zaten 11 maanden. De Rekenkamer concludeert: ‘Er zijn twee conflicterende werkelijkheden. Het politiek-bestuurlijke uitgangspunt maakt het voor de projectorganisatie onmogelijk om een realistisch projectplanning te hanteren.’

BAM-deal

Het project liep grote vertraging op door het vervallen van de samenwerking met de BAM. De BAM zou de ijsbaan mogen bouwen in ruil voor een bijdrage van 4 miljoen euro aan het project. De BAM zou in dat geval op andere locaties in Hoogeveen ook projecten mogen ontwikkelen. Uiteindelijk bleek dat de bouw Europees aanbesteed moest worden. Volgens de Rekenkamercommissie had van zowel het college als de BAM verwacht mogen worden dat zij voor de besluitvorming in de raad wist dat deze constructie niet kon. Van de BAM wordt als ‘grote bouworganisatie’ zelfs getwijfeld of zij dat níet wist. Uiteindelijk kon het college na een advies van juridisch adviesbureau Nysigh in september 2017 niet meer ontkennen dat de BAM-deal niet meer door kon gaan. Het duurde vervolgens nog twee maanden voordat de raad werd geïnformeerd.

Zwembad

Het college kwam toen ook op de proppen met een plan om de ijsbaan samen met een nieuw zwembad te bouwen. Dit levert een bouwvoordeel van 3 miljoen euro op. Volgens de Rekenkamercommissie is het expoitatievoordeel behoorlijk gunstig ingeschat. Zo is de brutowinst van het horecagedeelte veel te hoog ingeraamd door een rekenfout. De besparing op de personele inzet is te optimistisch ingeschat. De exploitatie zou door deze en andere te positieve inschattingen met 50.000 tot 417.000 euro verslechteren. Het expoitatietekort van het zwembad en de ijsbaan samen, kan hierdoor oplopen tot 2 miljoen euro per jaar. Dit moet direct of indirect worden opgehoest door de gemeente Hoogeveen.

Obligatiefonds

Ook bij het obligatiefonds stelt de Rekenkamercommissie vraagtekens. Als eerste merkt de commissie op dat begrippen obligatiefonds en obligatielening door elkaar worden gebruikt. Daarnaast is de juridische en fiscale haalbaarheid vooraf niet onderzocht. Zo moet de AFM nog goedkeuring geven over de constructie, maar deze is er nog niet. Ook wordt aangegeven dat de bewering dat er voldoende interesse is om in de fonds te investeren nooit is onderzocht. Ten slotte is er onduidelijkheid over wat de gemeentelijke garantie voor dit fonds inhoudt. Over de vraag of de gemeente tekorten moet aanvullen wanneer het obligatiefonds niet helemaal gevuld moet worden, wordt verschillend gedacht. De ambtelijke organisatie gaat ervan uit dat dit wel het geval is.

Medewerking

Overigens verschillen de Rekenkamercommissie en het college over de medewerking van de gemeente aan het onderzoek. De verslaggeving van de stuurgroep met onder andere de projectleider, twee wethouders en de gemeentesecretaris was in 2017 summier en in 2018 werd helemaal geen verslag gemaakt.

College verwonderd

Bij het rapport zit een bestuurlijke reactie van het college. Het college spreekt daarin zijn verwondering uit over een vertrouwelijk gesprek tussen de commissie en de fractievoorzitter. Hierin zou de commissie signalen hebben afgegeven dat de ambtelijke organisatie het onderzoek tegenwerkte door het niet tijdig en onvoldoende geven van informatie. Het college ontkent dit met klem. Wel schrijft het college dat de Rekenkamercommissie tijdens het onderzoek steeds meer informatie vroeg, informatie die volgens het college niet in alle gevallen voor handen was.

Het college geeft wel aan zich in het feitenrelaas van het rapport te kunnen vinden.

Donderdag vergadert de gemeenteraad over de uitkomsten van dit rapport. Deze vergadering begint om 19.30 uur.

 


Gerelateerd nieuws