Uiterwijk Winkel Verzekeringen
Door Uiterwijk Winkel Verzekeringen

Goed personeel is schaars, wees er zuinig op!

Het ziekteverzuim in Nederland is in de afgelopen 10 jaren niet zo hoog geweest als nu. Een toename van het aantal oudere werknemers, werkdruk, stress en een groeiende economie zijn enkele factoren die hieraan bijdragen.

Samenwerking

Verzuim van werknemers heeft grote invloed op de dagelijkse bedrijfsvoering. Denk hierbij onder andere aan de wettelijke loondoorbetalingsverplichting van de zieke werknemer, reïntegratiekosten, het inhuren van vervangend personeel en het niet kunnen halen van gestelde deadlines. Om het verzuim terug te dringen is een goede samenwerking tussen werkgever, werknemer, Arbodienst, verzekeraar en assurantietussenpersoon van groot belang. Uiteindelijk zijn alle partijen namelijk gebaat bij het voorkomen van uitval en een spoedig herstel van de werknemer.

 

Arbodienst

Eén van de gevolgen van het toegenomen verzuim die wij de afgelopen jaren hebben waargenomen is dat werkgevers minder tevreden zijn over de kwaliteit van hun Arbodienstverlener. Juist de rol van een Arbodienstverlener is uiterst cruciaal als het gaat om terugdringen van ziekteverzuim. Dit is voor ons reden geweest om ons aan te sluiten bij het landelijk opererende NLG Arbo welke onlangs ook een vestiging in Hoogeveen heeft geopend.

Door korte lijnen, regionale betrokkenheid en een actieve houding zijn wij er van overtuigd u (nog) beter te ontzorgen en samen met u het verzuim te managen met als hoofddoel: tevreden werknemers en kostenbesparing door onder andere het terugdringen van ziekteverzuim.

 

Verlenging

Binnenkort zult u het jaarlijkse verlengingsvoorstel van de verzekeraar en Arbodienst weer ontvangen. In veel gevallen zult u merken dat door het toegenomen verzuim de premies zullen stijgen. Dit is dan ook het moment om uw ziekteverzuim(verzekering) en Arbodienstverlening nader te bekijken.Wij horen graag waar u als ondernemer tegenaan loopt. Wellicht dat wij samen met u tot een oplossing of betere invulling van uw verzuimproblematiek kunnen komen.

 

Met vriendelijk groet, Benny Okken