Treant: ‘Goed gaat voor bereikbaar’

Hoogeveen - CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder en de Hoogeveense raadsleden Aaf-Tineke Bisschop en Hetty Bouius hebben maandag een gesprek gevoerd met Treant-bestuurders Carla van de Wiel en Marco Dam.

De politici kwamen op uitnodiging van het Treant-bestuur om samen te spreken over de organisatie van de zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen.

Met elkaar werd gesproken over het veranderende zorglandschap in Nederland en de dilemma’s waar zorgorganisaties mee te maken hebben. Met name in dunbevolkte gebieden zoals Drenthe, Friesland, Zeeland, Limburg en Groningen zijn, aldus Van de Wiel, in de toekomst veranderingen nodig in de manier waarop zorg wordt aangeboden. Hiervoor zijn meerdere redenen te noemen, zoals de vergrijzing/ontgroening, krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende kwaliteitseisen in de zorg.

Zorg dichtbij

De politici erkenden dat zorgorganisaties zich moeten aanpassen aan een veranderende omgeving. Carla van de Wiel lichtte de voornemens voor een nieuw interventiecentrum toe. ‘Als je zorg in de regio wilt behouden is bundeling van acute, complexe en klinische zorg noodzakelijk. Zo blijf je als organisatie aantrekkelijk voor nieuwe artsen en kun je als organisatie aan de strenge kwaliteitseisen blijven voldoen.’ Daarnaast is het volgens Van de Wiel belangrijk dat mensen zich realiseren dat het merendeel van de zorg bestaat uit poliklinische zorg, dagbehandeling en voor- en nazorg. ‘Deze zorg blijft dichtbij de inwoners. Ook nieuwe initiatieven op het gebied van de anderhalflijns zorg (samen met huisartsen), samenwerking met ambulancediensten en andere zorgpartners en de inzet van e-health zijn belangrijk om zorg dichtbij te kunnen blijven aanbieden.’

Emoties

Marco Dam gaf als arts een beeld van de dagelijkse praktijk en vertelde waarom het met de huidige capaciteit aan kinderartsen noodzakelijk is om klinische verloskunde en klinische kindergeneeskunde in Emmen te concentreren. Hij zei: ‘Ik begrijp de emoties van inwoners, maar weet ook dat je als raad van bestuur verantwoordelijk bent voor goede, bereikbare en betaalbare zorg. Kwaliteit staat daarbij op nummer 1. Goed gaat voor bereikbaar, dus dan moet je als bestuur beslissingen durven te nemen.’

De politici waardeerden de openheid van de Treant-bestuurders. Ze vinden het belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven. Het Treant-bestuur bevestigde het belang van de dialoog. ‘De toekomst van de zorg in de regio vraagt om een gezamenlijke inzet van alle partijen’, benadrukte Carla van de Wiel.

Bovenstaande meldde Treant op haar site. 

Grote zorgen

Daarnaast kwam het CDA Hoogeveen met een persbericht waarin de partijl laat een zich net als iedereen zorgen te maken over de regionale basiszorg. Het is een onderwerp waar de partij dan ook volop mee bezig zegt te zijn. Raadslid Hetty Bouius was aanwezig bij het debat in de Tweede Kamer over de positie van regionale ziekenhuizen. Vorige week waren er verloskundigen op bezoek bij de fractievergadering. Ook de landelijke CDA-fractie maakt zich zorgen over de regionale basiszorg en heeft actie ondernomen. Tweede Kamerlid Joba van den Berg stelde vragen aan de minister en diende moties in.

Op 15 mei 2018 gaf Treant aan dat alle klinische verloskunde en kindergeneeskunde in het najaar van 2018 wordt geconcentreerd op locatie Scheper in Emmen vanwege het tekort aan kinderartsen dat zij ervaart. Naast deze directe aanleiding voor zorgen zijn er al langer zorgen over de continue aanscherping van kwaliteitseisen. Deze zijn financieel erg zwaar voor regionale ziekenhuizen. Kleine ziekenhuizen moeten met betrekking tot intensive care vanaf 1 juli op dezelfde wijze aan kwaliteitsregels voldoen als de grote ziekenhuizen. Daar hebben ze vaak onvoldoende geld voor of het ontbreekt aan voldoende personeel.

Motie

De Tweede Kamerfractie van het CDA maakt zich grote zorgen over toenemende kwaliteitsregels waarbij niet wordt gekeken naar alle effecten. Kamerlid Joba van den Berg heeft daarom via een motie aan minister Bruins gevraagd een leefbaarheidsanalyse te maken voordat nieuwe kwaliteitsregels worden toegepast. In die analyse moet gekeken worden naar wat de impact is op het ziekenhuis en op andere zorgverleners in de keten zoals eerstelijnszorg. Die motie is deze week aangenomen. Daarnaast heeft minister Bruins naar aanleiding van vragen van Van den Berg toegezegd dat hij wettelijk gaat vastleggen dat er een fatsoenlijk besluitvormingsproces moet zijn, waarbij alle groepen in de keten worden betrokken. Hiermee worden de belangen van burgers op het punt van behoud van de leefbaarheid in de regio meegewogen. ‘Dat is een belangrijk winstpunt en biedt mogelijkheden om het gesprek opnieuw aan te gaan met Treant’, aldus CDA Hoogeveen.

Leefbaarheidsanalyse

Kamerlid Van den Berg: ‘De minister maakt wel gebruik van een budgetimpactanalyse, maar wij willen dat met een leefbaarheidsanalyse naar de gevolgen voor de hele zorgketen in de regio wordt gekeken. Neem bijvoorbeeld verloskunde. Als er geen goed ziekenhuis in de buurt is, heeft dat enorme gevolgen voor thuisbevallingen. 90 procent van de acute zorg is basiszorg, het is belangrijk om die in de buurt te houden. 10 procent is complexe zorg, als men daarvoor naar een ander ziekenhuis moet, begrijpt iedereen dat.’

Er hoeft wat het CDA betreft niet meteen geld bij. ‘Uit gesprekken met het veld blijkt dat er vaak door creatieve oplossingen en andere manieren van samenwerking veel opgelost kan worden. Geld is echt niet altijd de enige bottleneck. Is dat wel het geval, dan kun je daar nog apart naar kijken’, aldus Van den Berg.

In gesprek

Daarnaast is de motie over ‘Nu geen onomkeerbare stappen zetten met betrekking IC-afdelingen’, door Van den Berg samen met de PvdA ingediend, aangenomen. Deze motie is belangrijk voor de SAZ (branchevereniging van alle regionale ziekenhuizen). Naar aanleiding van deze motie is de branchevereniging van de intensivisten eindelijk in gesprek gegaan met de SAZ. SAZ wil absoluut aan het kwaliteitskader voldoen maar men wil meer mogelijkheden om dat te organiseren.

De landelijk SP-fractie heeft recentelijk een motie ingediend in de Tweede Kamer over de positionering van algemene ziekenhuizen. Deze motie gaat enkel over het behoud van de afdelingen klinische verloskunde in Bethesda en Refaja. Dat zegt de fractie van het CDA te beperkt te vinden. Van den Berg heeft zich in het debat gericht op alle regio’s. ‘Want vandaag speelt dit in Drenthe en morgen elders.’ Daarnaast wil de landelijke SP dat er nergens meer iets verandert of dicht zou kunnen gaan wat de zorg betreft. Daar is het CDA het niet mee eens omdat dit niet reëel is. ‘Er is een landelijke ontwikkeling van tweedelijns naar eerstelijns/anderhalvelijns zorg en zelfs naar thuissituatie. Door nieuwe technieken kunnen mensen bijvoorbeeld zelf thuis een simpele test uitvoeren en kan de arts in het ziekenhuis het resultaat zien. Dat bespaart een ziekenhuisbezoek en reistijd.’