Algemeen bestuur buigt zich over projectplan Oude Diep

Mantinge / regio - Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta buigt zich volgende week dinsdag over de voorgestelde aanpak van het brongebied Oude Diep. Met de maatregelen – deze zijn besproken met de inwoners en grondgebruikers – kan het gebied meer water bergen en wordt de afvoer verbeterd. Het dagelijks bestuur vraagt een krediet van 3,8 miljoen euro te verlenen.

Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor de berging van water te vergroten door eenzijdige afgraving van onderhoudspaden. Ook het vergraven van landbouwpercelen, die in het bezit zijn WDODelta en de terreinbeheerders, levert extra berging op. Er komen grotere duikers en enkele stuwen worden aangepast. De aanwezige drainagesystemen in natuurgebieden worden buiten werking gesteld. Ook treft het waterschap Kaderrichtlijn Water Water-maatregelen: er komen vispasseerbare stuwen, in natte natuurzones een aantal watergangen en hier daar zorgt het waterschap voor beschaduwing. Naar verwachting kan in het najaar worden gestart met de werkzaamheden.

Aantal keren wateroverlast

Hans Pereboom, Dagelijks Bestuurslid van WDODelta: 'In het Oude Diepgebied is in de laatste jaren nogal wat gebeurd. Neerslagpieken hebben vaker geleid tot problemen. Het zogenoemde watersysteem past daar niet meer bij en zorgt bij veel neerslag tot wateroverlast. In 2014 heeft het brongebied Oude Diep te maken gehad met wateroverlast. Daar is nu overleg met de inwoners en grondgebruikers over geweest en zijn maatregelen besproken.'

Ontwerpplan besproken met inwoners

Het ontwerpplan om wateroverlast voor het brongebied Oude Diep in de gemeente Midden-Drenthe, ten zuiden van Westerbork en ten noordoosten van het Linthorst Homankanaal, te verminderen heeft in vanaf half februari tot eind maart ter inzage gelegen. In een inloopbijeenkomst is met de inwoners over de voorgestelde maatregelen gesproken. De ter inzage legging en de inloopbijeenkomst heeft tot een beperkt aantal lokale wijzigingen van het plan geleid. In dit gebied liggen de dorpen Mantinge, Balinge, Bruntinge en Garminge. Het projectgebied telt ongeveer 4.650 hectare. Het gaat om landbouwgronden (veel akkerbouw en grasland) en natuurgebieden.

Alle maatregelen op een rij

De projectmaatregelen zijn gericht om tijdelijk meer water te kunnen parkeren in het zogenoemde watersysteem en het verbeteren van de waterafvoer en ook om aan een aantal Kaderrichtlijn water-eisen te voldoen. Dat gebeurt door:

  • 14 kilometer, aan een kant, verbreden van hoofdwatergangen voor waterberging en natuurontwikkeling;
  • de aanleg van 20 hectare waterbergingen;
  • het ophogen van 13 hectare te laag gelegen percelen;
  • het vergroten van ongeveer 30 duikers;
  • het verruimen van diverse haakse bochten in hoofdwatergangen;
  • het automatiseren van een stuw;
  • het buiten werking stellen van drainagesystemen in natuurgebieden;
  • het vispasseerbaar maken van vier stuwen.