Gemeenteraad gaat beslissen over sluiting Tamboerpassage

Hoogeveen - De gemeenteraad van Hoogeveen buigt zich volgende maand over de geactualiseerde visie voor het stadscentrum. Op de visie, die zes weken ter inzage heeft gelegen zijn geen inhoudelijke aanpassingen gedaan.

Het college van B&W biedt de geactualiseerde visie met een uitvoeringsagenda nu aan de gemeenteraad aan. Ook wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om een stimuleringsregeling, voor ondernemers en vastgoedeigenaren die buiten het toekomstig winkelgebied vallen, vast te stellen.

Steun voor ondernemers en eigenaren

Hoogeveen moet een compacter en kleiner stadscentrum krijgen om zo ook in de toekomst vitaal te blijven. Het kernwinkelgebied (Hoofdstraat) blijft in de geactualiseerde visie bestaan en de aanloopgebieden (zoals de Schutstraat en Het Haagje) worden kleiner. De Tamboerpassage valt ook buiten het toekomstige winkelgebied. Wethouder Bert Otten: ‘Het college voelt zich moreel verplicht om ondernemers en eigenaren uit deze gebieden in het centrum te steunen. De raad wordt daarom voorgesteld een stimuleringsregeling vast te stellen. Ondernemers en eigenaren kunnen een verplaatsings-, transformatie-of gevelverbeteringssubsidie van de gemeente krijgen.’

Meer consumenten, hogere omzetcijfers en minder (geen) leegstand

Ruim acht jaar geleden presenteerde Hoogeveen een ontwikkelingsvisie voor het stadscentrum. In de jaren erna is veel geïnvesteerd en gepresteerd. In de retailwereld is na 2008 veel veranderd. De consument komt niet meer puur naar een centrum om te winkelen, de consument wil meer: beleving en vermaak. Daarnaast zijn omzetdaling voor ondernemers mede als gevolg van de wereldwijde crisis, de toename van het online winkelen, het veranderd winkelgedrag van de consument en de toename van leegstaande panden in het centrum aanleiding geweest om de ontwikkelingsvisie uit 2008 op een aantal onderdelen te actualiseren. Naast het kleiner maken van het centrum vervalt in de visie onder andere de tweede parkeergarage op het Raadhuisplein, worden de parkeerterreinen Bilderdijkplein, Nicolaas Beetsplein en Van Echtenplein heringericht en moet de inrichting van het openbaar gebied, aanbod van evenementen en de marketing aansluiten bij de bezoekers van het centrum (vooral jonge gezinnen).

Krachtigere regie en uitvoeringstempo gaat omhoog

De gemeente gaat een krachtigere regie voeren op de ontwikkelingen en het uitvoeringstempo gaat drastisch omhoog. De totale kosten voor het uitvoeren van de visie zijn geraamd op circa twaalf miljoen euro. College en gemeenteraad nemen dit mee bij de behandeling van de Programmabegroting 2018-2022. De provincie Drenthe levert een bijdrage van twee miljoen euro (vanuit het Binnenstadsfonds).

Visie in raad

De gemeenteraad van Hoogeveen bespreekt de geactualiseerde visie voor het stadscentrum en de stimuleringsregeling (Verordening stimulering detailhandel stadscentrum Hoogeveen) op donderdag 18 mei. Op 1 juni neemt de gemeenteraad een besluit.