Hogere ozb in De Wolden, maar lagere kosten afval brengen redding voor burgers

Zuidwolde – Corona en het sociaal domein nekken de gemeente De Wolden net als veel andere gemeenten in het land bij het sluitend krijgen van de begroting. Er moeten de nodige kunstgrepen worden doorgevoerd om tot een kleine plus te komen. Eén daarvan is de extra stijging van 5,5% van de onroerende zaakbelasting, bovenop de jaarlijkse 1%. Dat levert jaarlijks 250.000 euro op.

Van belang voor de burgers: de ozb-stijging voelen ze nauwelijks in de portemonnee, omdat er op de afvalstoffenheffing flink wordt bespaard. „De nieuwe aanbesteding van afvalinzameling heeft een voordeel opgeleverd, we voeren volgend jaar diftar in en de inzameling van PMD heeft nu ook een voordeel opgeleverd”, verklaart financieel wethouder Jan van ’t Zand. Die PMD-inzameling zorgde de laatste jaren juist vaak voor extra kosten, omdat inwoners spul in de PMD-bak kieperden, dat daar niet thuis hoorde. Het leidde tot veelvuldig afkeuren van de door De Wolden geleverde PMD en dus extra kosten, in plaats van inkomsten.

Tweede coronagolf

Van ’t Zand blijft overigens wel zorgen houden, zeker nu het kabinet maandagavond extra maatregelen in verband met een tweede coronagolf afkondigde. Het aantal investeringen blijft beperkt, al staat er wel een bedrag van liefst 15,6 miljoen euro op de lijst van geplande investeringen. Die lijst geeft echter een vertekend beeld, doordat alleen al voor het Huus van Sport & Cultuur in Zuidwolde 14,1 miljoen euro word uitgetrokken.

Wat resteert is 800.000 euro voor verschillende rioleringsprojecten, bijna 140.000 euro voor het verharden van puinwegen in en om Zuidwolde, 130.000 euro voor de reconstructie van de kruising Steenbergeresweg in Zuidwolde, 30 mille voor de vervanging van bewegwijzeringsmasten en 39.000 euro voor maatregelen op de Wolddijk Ruinerwold-Oosteinde. Voor de vervanging van speelvoorzieningen is 67.000 euro gereserveerd, de vervanging van afvalcontainers kost 75 mille en voor de ruiming en herinrichting van de begraafplaats in Ruinen staat 250.000 euro genoteerd. Initiatiefrijk De Wolden blijft ook volgend jaar gewoon bestaan, daar is 331.000 euro voor beschikbaar.

Reservepositie

Om de balans weer een beetje in evenwicht te krijgen, wordt behalve de verhoging van de ozb, 675.000 euro vanuit de algemene reserve ingezet voor het tekort op het sociaal domein. Een stelpost van 800.000 euro ‘herziening Gemeentefonds’ zorgt er uiteindelijk voor dat voor 2021 toch een positief saldo van bijna 4 ton wordt bereikt op de begroting. Wat het sociaal domein betreft is de gemeente bezig met een herijkingsplan, dat volgend jaar gestalte moet krijgen en geld moet opbrengen. Of die 675.000 euro kan worden bijgeschreven, weet de wethouder ook niet. „Het sociaal domein is een open eindfinanciering, we moeten het met aannames doen. We gaan in ieder geval veel scherper monitoren op de kosten, dat willen we per maand doen.”,

De algemene reservepositie van de gemeente blijft nog steeds ruimschoots positief met 19,7 miljoen euro in kas. Dat is overigens wel veel lager dan de 31 miljoen die er per 1 januari 2020 nog in te vinden was. „We kunnen niet jaarlijks tekorten uit de algemene reserves blijven dekken, we hopen de vermogenspositie later weer tot rust te brengen”, aldus de wethouder. „Maar het is nu nodig en daar heb je de algemene reserves ook voor.”