Stikstof legt ook renovatie zuivering in Echten plat

De renovatie van de slibverwerking op de rioolwaterzuivering Echten wordt stilgelegd. Dit vanwege de grote onzekerheid rondom nieuwe beleidsregels voor stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

Vorig jaar werd de installatie vanwege de renovatie stilgelegd. Er werd niet voldaan aan de eisen die gelden voor betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid en het goed kunnen onderhouden. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) besloot het project nieuw leven in te blazen. Het wilde de installatie volgend jaar weer in gebruik nemen, door de zogeheten sliblijn te herbouwen en urgente aanpassingen uit te voeren.

Bij de zuivering van afvalwater ontstaat zuiveringsslib als gevolg van groei van bacteriën. Dit is een grote kostenpost voor WDODelta. Daarom vergist het waterschap zuiveringsslib op drie locaties. Dit gebeurt bij de rioolwaterzuiveringen in Deventer, Zwolle en voorheen dus Echten.

Hierbij komt biogas vrij, dat wordt omgezet in elektriciteit en warmte. Dit wordt weer gebruikt voor het zuiveringsproces. Het resterende slib wordt ontwaterd, getransporteerd en biologisch gecomposteerd. Het slib wordt vervolgens verder gedroogd en afgevoerd naar bijvoorbeeld verbrandingsinstallaties om wederom energie op te wekken.

De locatie in Echten wekte uit het biogas jaarlijks 3,5 miljoen kilowattuur elektriciteit op. Dit was voldoende om de behoefte van de zuivering en het slibbedrijf in Echten te voldoen. Er bleef zelfs nog elektriciteit over om terug te leveren aan het net.