De Wolden blijft cultuur hoog op de agenda houden

Cultuur leent zich er bij uitstek voor om regio’s een onderscheidende waarde te geven. Mede daarom krijgt de gemeente De Wolden een netwerkorganisatie met daarin een breed scala aan partners.

‘Het netwerk is een doe-club, gericht op uitwisseling van informatie en inhoudelijke samenwerkingsprojecten’, zo wordt duidelijk uit de zaterdagmiddag gepresenteerde nieuwe Cultuur Agenda.

De presentatie vond plaats voorafgaande aan het Smaakmakers Festival in de Wijk. Achterliggende gedachte is om de positieve flow van de Cultuur Explosie van 2017 verder te benutten.

Volgens de opstellers van het zaterdag gepresenteerde document is zo’n netwerk nodig om de culturele infrastructuur te verstevigen en de samenhang en samenwerking te versterken. Naast een gezamenlijke agenda moeten partners de handen ineenslaan. Gedacht wordt aan verenigingen, ondernemers, onderwijs, recreatie en toerisme. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de doe-club de organisatie van een project of evenement gaat overnemen. Het nieuwe netwerk is sowieso de opvolger van het Cultureel Platform.

Cultuurcoaches

De club krijgt steun van professionals van de Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe, Welzijn De Wolden, cultuurcoaches en beleidsadviseurs van de gemeente De Wolden, zogeheten ambassadeurs. Er wordt eerst gemikt op de komende vier jaar, waarbij drie pijlers te onderscheiden zijn: Cultuur is Gezond, Het verhaal van De Wolden en Samen Sterker. In de eerste pijler moet cultuur verbonden worden met sport, moeten maatschappelijke vraagstukken aangepakt worden, is aandacht voor cultuuronderwijs en talentontwikkeling.

Het verhaal van De Wolden gaat over het vergroten van beleving van erfgoed en verhalen, over toekomstbestendige musea en verbinding tussen cultuur, natuur en recreatie en toerisme. Met de pijler Samen Sterker wordt niet alleen het sterke netwerk opgezet, maar staat het bevorderen van samenwerking tussen evenementen op de agenda, alsmede de toekomst van amateurkunst, ondersteuning van vrijwilligerswerk en promotie van het aanbod.

Ambassadeurs

De ambassadeurs kunnen ingeschakeld worden bij ideeën en onderwerpen waar ze verstand van hebben. Zo kan in de idee-fase de expertise benut worden om plannen zo goed mogelijk uit te werken. Vanuit de gemeente is aangegeven dat er behoefte bestaat aan een adviesoverleg met daarin leden van het al jaren bestaande Cultureel Platform en nieuwe cultuurvertegenwoordigers aan de hand van de drie pijlers. Samen met de cultuurwethouder kan dan advies gegeven worden aan de gemeente over de voortgang.

De in te schakelen professionals, de trekkers, houden zich onder meer bezig met promotie, marketing, advisering over subsidieaanvragen, een Tour De Wolden om ambassadeurs te werven en ook het organiseren van de toekenning en uitreiking van de Culturele Prijs van De Wolden. Ambassadeurs zijn de ogen en oren van het netwerk en brengen initiatieven in contact met trekkers. Voor de Agenda Cultuur is voor volgend jaar nog budget beschikbaar, voor de jaren daarna wordt van de gemeenteraad gevraagd om structureel 16.000 euro beschikbaar te stellen. Het verzoek komt bij de behandeling van de nieuwe Kadernota 2020-2023 aan de orde.