Installatie slibbehandeling op rioolwaterzuivering Echten gaat weer in bedrijf

Echten - Het waterschapsbestuur heeft in zijn vergadering op 23 april besloten om de installatie voor de slibverwerking op de rioolwaterzuivering Echten nieuw leven in te blazen.

Deze installatie werd in oktober 2018 uit bedrijf genomen, omdat niet meer werd voldaan aan de eisen die gelden voor betrouwbaarheid, beschikbaarheid, het goed kunnen onderhouden en veiligheid.

Dagelijks bestuurslid van het waterschap Karst Spijkervet geeft aan dat er alternatieven onderzocht zijn hoe om te gaan met de toekomstige slibverwerking op de rioolwaterzuivering Echten. ‘Op basis van prestaties, kosten en risico’s is gekozen voor het alternatief “Echten Robuust”. Dit houdt in dat we het kwaliteitsniveau en de veiligheid van de slibverwerking in Echten verhogen tot dat van beproefde installaties op de rioolwaterzuiveringen in Zwolle en Deventer. Hiermee geeft het waterschapsbestuur invulling aan de toekomstvisie: het doelmatig en duurzaam ontwateren van zuiveringsslib.’

Planning

Het waterschap voert de realisatie van “Echten Robuust” gefaseerd uit. De herbouw van de sliblijn en urgente aanpassingen om de installatie in 2020 weer in bedrijf te kunnen nemen, staan voor het komende jaar gepland. Minder urgente aanpassingen, groot onderhoud en optimalisatie van de overige installaties staan voor de jaren daarna op de agenda.

Bij de biologische zuivering van afvalwater ontstaat zuiveringsslib als gevolg van groei van bacteriën die de verontreinigingen afbreken. De afzet van dit zuiveringsslib is een grote kostenpost voor het waterschap. Om de kosten te beperken en duurzaam te werken, vergist het waterschap het zuiveringsslib op drie rioolwaterzuiveringen: in Deventer, Zwolle en vanaf 2020 weer in Echten. Hierbij komt biogas vrij dat door een gasmotor/generator wordt omgezet in elektriciteit en warmte en wordt gebruikt voor het zuiveringsproces. Het resterende slib wordt ontwaterd, getransporteerd en biologisch gecomposteerd. Het slib wordt vervolgens verder gedroogd en afgevoerd naar bijvoorbeeld verbrandingsinstallaties om wederom energie op te wekken.